کتابخانه الکترونیکی ایرانیان

کتابخانه اینترنتی ایرانیان – دانلود کتاب های الکترونیکی – معرفی جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی , کتابخانه آنلاین

گت بلاگز کتاب های جلد 1 م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر: ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازاری‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ (ب‍اروی‍ک‍رد ک‍ارب‍ردی‌) از م‍ص‍

کتاب م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر: ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازاری‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ (ب‍اروی‍ک‍رد ک‍ارب‍ردی‌) مترجم یا نویسنده روح‍ان‍ی‌ران‍ک‍وه‍ی‌،م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ جلد 1 1088 قیمت دانلود

شماره ثبت : 1088

عنوان : م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر: ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازاری‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ (ب‍اروی‍ک‍رد ک‍ارب‍ردی‌)

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : ( Linux Redhat (Fedora [‎ل‍ی‍ن‍وک‍س‌ رده‍ت‌ )ف‍ی‍دورا‬

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ آف‍ی‍س‌ XP [ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌]

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده :

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: