کتابخانه الکترونیکی ایرانیان

کتابخانه اینترنتی ایرانیان – دانلود کتاب های الکترونیکی – معرفی جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی , کتابخانه آنلاین

گت بلاگز کتاب های جلد 1 ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ م‍خ‍اطرات‌ (HAZOP) و آن‍ال‍

کتاب ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ م‍خ‍اطرات‌ (HAZOP) و آن‍ال‍ی‍ز ک‍ی‍ف‍ی‌ ری‍س‍ک‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌ ف‍رآی‍ن‍دی‌ ت‍وس‍ط ن‍رم‌ ا مترجم یا نویسنده گ‍وگ‍ل‌،م‍ه‍دی‌،-۱۳۵۴ جلد 1 8126 قیمت دانلود

شماره ثبت : 8126

عنوان : ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ م‍خ‍اطرات‌ (HAZOP) و آن‍ال‍ی‍ز ک‍ی‍ف‍ی‌ ری‍س‍ک‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌ ف‍رآی‍ن‍دی‌ ت‍وس‍ط ن‍رم‌ ا

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : خ‍وردگ‍ی‌ اص‍ول‌، ب‍ازرس‍ی‌، ن‍ظارت‌ (م‍ان‍ی‍ت‍وری‍ن‍گ‌)

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده :

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: