کتابخانه الکترونیکی ایرانیان

کتابخانه اینترنتی ایرانیان – دانلود کتاب های الکترونیکی – معرفی جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی , کتابخانه آنلاین

م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ دادن‌ از چ‍اچ‌،ه‍ای‍ن‍ت‍س‌+11

کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ دادن‌ مترجم یا نویسنده چ‍اچ‌،ه‍ای‍ن‍ت‍س‌ جلد 1 1844 قیمت دانلود شماره ثبت : 1844 عنوان : م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ داد..

ادامه مطلب

ک‍ارب‍رد اک‍س‍ل‌ در ح‍س‍اب‍داری‌ ( ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍

کتاب ک‍ارب‍رد اک‍س‍ل‌ در ح‍س‍اب‍داری‌ ( ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زد ) مترجم یا نویسنده ک‍اظم‍ی‌،ن‍اص‍ر،۱۳۴۰ جلد 1 6648 قیمت دانلود شم..

ادامه مطلب

ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت

کتاب ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ح‍رارت‌ و س‍ی‍الات‌ : mal approach مترجم یا نویسنده ج‍لال‍ی‌پ‍ور،ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ جلد 1 10..

ادامه مطلب

م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ از ن‍ی‍ک‍وم‍رام

کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ مترجم یا نویسنده ن‍ی‍ک‍وم‍رام‌،ه‍اش‍م‌،۱۳۳۱ جلد 1 6449 قیمت دانلود شماره ثبت : 6449 عنوان : م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ جلد : ..

ادامه مطلب

م‍ع‍م‍اری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ از م‍ان‍و،ام‌.م‍وری‍س‌،۱۹۲

کتاب م‍ع‍م‍اری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ مترجم یا نویسنده م‍ان‍و،ام‌.م‍وری‍س‌،۱۹۲۷-م‌ جلد 1 5808 قیمت دانلود شماره ثبت : 5808 عنوان : م‍ع‍م‍اری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ جلد : 1 نس..

ادامه مطلب

ک‍ل‍ی‍د طلای‍ی‌ ج‍س‍ت‍ج‍و در ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ از گ‍لاس‍ب‍رن‍ر،آل‍ف‍رد+11

کتاب ک‍ل‍ی‍د طلای‍ی‌ ج‍س‍ت‍ج‍و در ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ مترجم یا نویسنده گ‍لاس‍ب‍رن‍ر،آل‍ف‍رد جلد 1 504 قیمت دانلود شماره ثبت : 504 عنوان : ک‍ل‍ی‍د طلای‍ی‌ ج‍س‍ت‍ج‍و در ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ج..

ادامه مطلب

روش‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ در ETABS از اب‍راه‍

کتاب روش‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ در ETABS مترجم یا نویسنده ب‍اج‍ی‌،ح‍س‍ن‌،۱۳۵۶ جلد 1 10457 قیمت دانلود شماره ثبت : 10457 عن..

ادامه مطلب

ن‍ظری‍ه‌ اس‍اس‍ی‌ م‍داره‍ا و ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا از دس‍ور،چ‍ارل‍ز+21

کتاب ن‍ظری‍ه‌ اس‍اس‍ی‌ م‍داره‍ا و ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا مترجم یا نویسنده دس‍ور،چ‍ارل‍ز جلد 1 8430 قیمت دانلود شماره ثبت : 8430 عنوان : ن‍ظری‍ه‌ اس‍اس‍ی‌ م‍داره‍ا و ..

ادامه مطلب

م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ س‍ری‍ع‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ از ک

کتاب م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ س‍ری‍ع‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ مترجم یا نویسنده وک‍ی‍ل‌ال‍رع‍ای‍ا،وح‍ی‍د،-۱۳۵۸ جلد 1 10687 قیمت دانلود شماره ثبت : 10687 عنوان : م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ س‍ری‍ع‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ جلد : 1 نس..

ادامه مطلب

ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ع‍ام‌ ن‍م‍ون‍ه‌: ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ س‍ا

کتاب ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ع‍ام‌ ن‍م‍ون‍ه‌: ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ س‍ال‌ م‍ال‍ی‌ م‍ن‍ت‍ه‍ی‌ ب‍ه‌ ۲۹ اس‍ف‍ن‍د م‍اه‌ ۲ x مترجم یا نویسنده س‍ازم‍ان‌ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ جلد 1 648..

ادامه مطلب