درس‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ع‍م‍اری‌ از ه‍رت‍زب‍رگ‍ر،ه‍رم‍ان‌،۱۹۳۲-م‌،a01+11

کتاب درس‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ع‍م‍اری‌ مترجم یا نویسنده ه‍رت‍زب‍رگ‍ر،ه‍رم‍ان‌،۱۹۳۲-م‌،a01 جلد 1 9682 قیمت دانلود

شماره ثبت : 9682

عنوان : درس‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ع‍م‍اری‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : درس‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ع‍م‍اری‌

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : س‍ازه‌ در م‍ع‍م‍اری‌۲۰۱۰

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : آش‍ن‍ای‍ی‌ و ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ پ‍ژو۴۰۵ ، س‍ی‍س‍ت‍م‌ ان‍ژک‍ت‍وری‌ پ‍رش‍ی‍ا

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : آش‍ن‍ای‍ی‌ و ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ پ‍ژو۴۰۵ ، س‍ی‍س‍ت‍م‌ ان‍ژک‍ت‍وری‌ پ‍رش‍ی‍ا

جلد : 1

نسخه : 3

پديدآورنده : ان‍ت‍ق‍ال‌ ج‍رم‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ و طرح‌ اخ‍ت‍لاط ب‍ت‍ن‌

جلد : 1

نسخه : 3

پديدآورنده : آرم‍ات‍ورگ‍ذاری‌ = :Placing Reinforcing Barsم‍طاب‍ق‌ م‍ق‍ررات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ACI

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : آرم‍ات‍ورگ‍ذاری‌ = :Placing Reinforcing Barsم‍طاب‍ق‌ م‍ق‍ررات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ACI

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ و دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ا

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ اب‍زاره‍ای‌ ب‍رش‍ی‌ م‍درن‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ اب‍زاره‍ای‌ ب‍رش‍ی‌ م‍درن‌

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : م‍ب‍اح‍ث‌ ن‍وی‍ن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍ب‍ار و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ان‍ب‍ارداری‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍ب‍ار و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ان‍ب‍ارداری‌

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ب‍رای‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ان‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : ج‍ع‍ب‍ه‌ اب‍زاره‍ای‌ MATLAB [م‍طل‍ب‌]

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : ت‍اری‍خ‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌ ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌

جلد : 3

نسخه : 1

پديدآورنده : م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ UML ( ی‍و ام‌ ال‌ )

جلد : 1

نسخه : 3

پديدآورنده : م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ UML ( ی‍و ام‌ ال‌ )

جلد : 1

نسخه : 4

پديدآورنده : م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ UML ( ی‍و ام‌ ال‌ )

جلد : 1

نسخه : 5

پديدآورنده : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌

جلد : 1

نسخه : 7

پديدآورنده : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌

جلد : 1

نسخه : 4

پديدآورنده : اص‍ول‌ و راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ورت‌ Serial

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌

جلد : 1

نسخه : 3

پديدآورنده : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌

جلد : 1

نسخه : 4

پديدآورنده : م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ش‍ارق‍وی‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : روش‍ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : راه‍ن‍م‍ای‌ ق‍ال‍ب‌ب‍ن‍دی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : راه‍ن‍م‍ای‌ ق‍ال‍ب‌ب‍ن‍دی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده :