س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌ از م‍ی‍رع‍ش‍ق‍ی‌،ع‍ل‍ی‌+11

کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌ مترجم یا نویسنده ک‍ارل‍س‍ون‌،ب‍روس‌،۱۹۳۷ جلد 1 6820 قیمت دانلود

شماره ثبت : 6820

عنوان : س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌

جلد : 1

نسخه : 6

پديدآورنده : م‍ب‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌

جلد : 2

نسخه : 4

پديدآورنده : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ م‍دار م‍ن‍طق‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌

جلد : 1

نسخه : 4

پديدآورنده : ه‍ن‍دس‍ه‌ م‍ع‍م‍اری‌ ش‍ام‍ل‌: پ‍رس‍پ‍ک‍ت‍ی‍و و س‍ای‍ه‌ه‍ا

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : ه‍ن‍دس‍ه‌ م‍ع‍م‍اری‌ ش‍ام‍ل‌: پ‍رس‍پ‍ک‍ت‍ی‍و و س‍ای‍ه‌ه‍ا

جلد : 1

نسخه : 3

پديدآورنده : ت‍رس‍ی‍م‍ات‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌: ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ پ‍رزان‍ت‍ه‌ طرح‍ه‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : پ‍رس‍م‍ان‌ ق‍ران‍ی‌ م‍ع‍اد

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : ش‍ی‍ع‍ه‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ذاک‍رات‌ ب‍ا پ‍روف‍س‍ور ه‍ان‍ری‌ ک‍رب‍ن‌ )

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ از دی‍دگ‍اه‌ ی‍ک‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : چ‍ی‍ل‍ر – پ‍ک‍ی‍چ‌ و اص‍ول‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ س‍رم‍ازا

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : راه‍ن‍م‍ا و ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ۲

جلد : 2

نسخه : 1

پديدآورنده : راه‍ن‍م‍ا و ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ۲

جلد : 2

نسخه : 2

پديدآورنده : ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : آن‍ال‍ی‍ز و طراح‍ی‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و روش‌ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‌س‍ازی‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و روش‌ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‌س‍ازی‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ق‍درت‌

جلد : 2

نسخه : 10

پديدآورنده : ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ق‍درت‌

جلد : 2

نسخه : 11

پديدآورنده : ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ق‍درت‌

جلد : 2

نسخه : 12

پديدآورنده : طرح‌ و ن‍م‍ای‌ ن‍رده‌

جلد : 1

نسخه : 5

پديدآورنده : طرح‌ و ن‍م‍ای‌ ن‍رده‌

جلد : 1

نسخه : 6

پديدآورنده : ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍رس‍ی‍م‍ی‌: وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ع‍م‍اری‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ت‍س‍ت‌ه‍ای‌ ک‍ن‍ک‍ور ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍ا

جلد : 1

نسخه : 3

پديدآورنده : اص‍ول‌ طراح‍ی‌Piping[پ‍ای‍پ‍ی‍ن‍گ‌] در واح‍ده‍ای‌ ف‍رآی‍ن‍دی‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ت‍راش‍ک‍اری‌ (ع‍م‍وم‍ی‌)

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : اص‍ول‌ طراح‍ی‌ ی‍ات‍اق‍ان‌ و روغ‍ن‍ک‍اری‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ات‍س‍و ه‍ی‍ک‍و اوگ‍ات‍ا

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ات‍س‍و ه‍ی‍ک‍و اوگ‍ات‍ا

جلد : 1

نسخه : 3

پديدآورنده : ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ات‍س‍و ه‍ی‍ک‍و اوگ‍ات‍ا

جلد : 1

نسخه : 4

پديدآورنده :