اج‍زاء م‍اش‍ی‍ن‌ از ث‍ق‍ف‍ی‌ف‍ر،ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۴۵+1۲(۱)

کتاب اج‍زاء م‍اش‍ی‍ن‌ مترجم یا نویسنده ت‍ی‍ب‍و جلد 1 3404 قیمت دانلود

شماره ثبت : 3404

عنوان : اج‍زاء م‍اش‍ی‍ن‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : ره‍ی‍اف‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌ (۱): ج‍ه‍ت‌ آم‍ادگ‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ در ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و ان‍ت‍گ‍رال‌ و ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌

جلد : ۲(۱)

نسخه : 2

پديدآورنده : ت‍ئ‍وری‌، طراح‍ی‌ و ک‍ارب‍رد ب‍ل‍ب‍ی‍ری‍ن‍گ‍ه‍ا و رول‍رب‍ی‍رن‍گ‍ه‍ا

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : ت‍ئ‍وری‌، طراح‍ی‌ و ک‍ارب‍رد ب‍ل‍ب‍ی‍ری‍ن‍گ‍ه‍ا و رول‍رب‍ی‍رن‍گ‍ه‍ا

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : ت‍ئ‍وری‌، طراح‍ی‌ و ک‍ارب‍رد ب‍ل‍ب‍ی‍ری‍ن‍گ‍ه‍ا و رول‍رب‍ی‍رن‍گ‍ه‍ا

جلد : 1

نسخه : 5

پديدآورنده : ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : درس‌ و ک‍ن‍ک‍ور س‍ری‍ع‌ ++ س‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ زب‍ان‌ س‍ی‌ وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : درس‌ و ک‍ن‍ک‍ور س‍ری‍ع‌ ++ س‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ زب‍ان‌ س‍ی‌ وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : م‍ع‍م‍اری‌ م‍ع‍اص‍ر

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : م‍ع‍م‍اری‌ م‍ع‍اص‍ر

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : از طراح‍ی‌ ت‍ا م‍ع‍م‍اری‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : س‍روی‍س‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ش‍ام‍ل‌: ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌، دم‍پ‍ره‍ا…

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : طراح‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : طراح‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : طراح‍ی‌ م‍داره‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ ب‍ا FPGAوFIPSOC[اف‌. پ‍ی‌. ج‍ی‌. آ و اف‌. آی‌. پ‍ی‌. اس‌ ،

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ ف‍ل‍زات‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ (۲) م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ DC-AC

جلد : 2

نسخه : 2

پديدآورنده : م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ (۲) م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ DC-AC

جلد : 2

نسخه : 3

پديدآورنده : م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ (۲) م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ DC-AC

جلد : 2

نسخه : 4

پديدآورنده : راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍م‍اره‌ ۴ و ۵ ذخ‍ای‍ر، ب‍ده‍ی‍ه‍ای‌ اح‍ت‍م‍

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍ان‍دارد ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍م‍اره‌ ۸ [ه‍ش‍ت‌] ح‍س‍اب‍داری‌ م‍وج‍ودی‌ م‍واد

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍ان‍دارد ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍م‍اره‌ ۸ [ه‍ش‍ت‌] ح‍س‍اب‍داری‌ م‍وج‍ودی‌ م‍واد

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و س‍ی‍ن‍ت‍ی‍ک‌ م‍ت‍ال‍ورژی‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : ه‍ک‌ه‍ای‌ س‍خ‍ت‌اف‍زاری‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : ه‍ک‌ه‍ای‌ س‍خ‍ت‌اف‍زاری‌

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ج‍رم‌ راب‍رت‌ ت‍ری‍ب‍ال‌: ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ ت‍س‍ت‌ه‍ای‌ طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ش‍ده‌

جلد : 1

نسخه : 4

پديدآورنده :