کتابخانه الکترونیکی ایرانیان

کتابخانه اینترنتی ایرانیان – دانلود کتاب های الکترونیکی – معرفی جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی , کتابخانه آنلاین

اج‍زاء م‍اش‍ی‍ن‌ از ث‍ق‍ف‍ی‌ف‍ر،ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۴۵+1۲(۱)

کتاب اج‍زاء م‍اش‍ی‍ن‌ مترجم یا نویسنده ت‍ی‍ب‍و جلد 1 3404 قیمت دانلود شماره ثبت : 3404 عنوان : اج‍زاء م‍اش‍ی‍ن‌ جلد : 1 نسخه : 1 پديدآورنده : ث‍ق‍..

ادامه مطلب

ت‍ئ‍وری‌، طراح‍ی‌ و ک‍ارب‍رد ب‍ل‍ب‍ی‍ری‍ن‍گ‍ه‍ا و رول‍رب‍ی‍رن‍گ‍ه‍ا از +11

کتاب ت‍ئ‍وری‌، طراح‍ی‌ و ک‍ارب‍رد ب‍ل‍ب‍ی‍ری‍ن‍گ‍ه‍ا و رول‍رب‍ی‍رن‍گ‍ه‍ا مترجم یا نویسنده جلد 1 1905 قیمت دانلود شماره ثبت : 1905 عنوان : ت‍ئ‍وری‌، طرا..

ادامه مطلب

ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت

کتاب ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ مترجم یا نویسنده طه‍م‍وری‍ان‌،ف‍رزان‍ه‌ جلد 1 5442 قیمت دانلود شماره ثبت : 5442 عنو..

ادامه مطلب

م‍ع‍م‍اری‌ م‍ع‍اص‍ر از س‍پ‍ه‍ری‌م‍ق‍دم‌،م‍ن‍ص‍ور+2

کتاب م‍ع‍م‍اری‌ م‍ع‍اص‍ر مترجم یا نویسنده س‍پ‍ه‍ری‌م‍ق‍دم‌،م‍ن‍ص‍ور جلد 1 4435 قیمت دانلود شماره ثبت : 4435 عنوان : م‍ع‍م‍اری‌ م‍ع‍اص‍ر جلد : 1 نسخ..

ادامه مطلب

س‍روی‍س‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ش‍ام‍ل‌: ت‍ج‍ه‍ی‍ز

کتاب س‍روی‍س‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ش‍ام‍ل‌: ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌، دم‍پ‍ره‍ا… مترجم یا نویسنده طب‍اطب‍ائ‍ی‌،م‍ج‍ت‍ب‍ی‌،۱۳۳۶-،گ‍ردآو..

ادامه مطلب

طراح‍ی‌ م‍داره‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ ب‍ا FPGAوFIPSOC[اف‌. پ‍ی‌. ج‍ی‌. آ و اف‌. آی‌. پ‍

کتاب طراح‍ی‌ م‍داره‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ ب‍ا FPGAوFIPSOC[اف‌. پ‍ی‌. ج‍ی‌. آ و اف‌. آی‌. پ‍ی‌. اس‌ ، مترجم یا نویسنده ن‍ام‌ب‍خ‍ش‌،م‍ح‍م‍دص‍ال‍ح‌،گ‍ردآورن‍د..

ادامه مطلب

م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ (۲) م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ DC-AC از ک‍ان‍ی‍ن‍گ‍ه‍ام‌،

کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ (۲) م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ DC-AC مترجم یا نویسنده ک‍ان‍ی‍ن‍گ‍ه‍ام‌،دی‍وی‍د جلد 2 6024 قیمت دانلود شماره ثبت :..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍م‍ا

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍م‍اره‌ ۴ و ۵ ذخ‍ای‍ر، ب‍ده‍ی‍ه‍ای‌ اح‍ت‍م‍ مترجم یا نویسنده م‍درس‍ی‌س‍ب‍زواری‌،اح‍م‍د،۱۳۳۶ ..

ادامه مطلب

ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و س‍ی‍ن‍ت‍ی‍ک‌ م‍ت‍ال‍ورژ

کتاب ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و س‍ی‍ن‍ت‍ی‍ک‌ م‍ت‍ال‍ورژی‌ مترجم یا نویسنده اوپ‍اده‍ی‍ای‍ا جلد 1 601 قیمت دانلود شماره ثبت : 601 عنوان : ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و س‍ی‍ن‍ت‍ی‍ک‌ م‍ت‍ال‍ورژ..

ادامه مطلب

ه‍ک‌ه‍ای‌ س‍خ‍ت‌اف‍زاری‌ از ف‍ولام‌،اس‍ک‍ات‌

کتاب ه‍ک‌ه‍ای‌ س‍خ‍ت‌اف‍زاری‌ مترجم یا نویسنده ف‍ولام‌،اس‍ک‍ات‌ف‍ران‍س‍ی‍س‌ جلد 1 8680 قیمت دانلود شماره ثبت : 8680 عنوان : ه‍ک‌ه‍ای‌ س‍خ‍ت‌اف‍زاری‌ جلد : 1 ن..

ادامه مطلب