کتابخانه الکترونیکی ایرانیان

کتابخانه اینترنتی ایرانیان – دانلود کتاب های الکترونیکی – معرفی جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی , کتابخانه آنلاین

دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌ ب‍ه‌ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌اف‍زارFLUENT[ف‍ل‍

کتاب دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌ ب‍ه‌ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌اف‍زارFLUENT[ف‍ل‍وئ‍ن‍ت‌] مترجم یا نویسنده رح‍ی‍م‍ی‌اص‍ل‌،روح‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۵۷-،گ‍ردآورن‍ جلد 1 2261 قیمت دانلود شماره ثبت ..

ادامه مطلب

ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و ان‍ت‍گ‍رال‌ و ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌

کتاب ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و ان‍ت‍گ‍رال‌ و ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ج‍دی‍د مترجم یا نویسنده س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌،ری‍چ‍ارد جلد 1 3816 قیمت دانلود شماره ثبت..

ادامه مطلب

اص‍ول‌ ک‍ارک‍رد م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍ن‍زی‍ن‍ی‌ ان‍ژک‍ت‍وری‌ از +11

کتاب اص‍ول‌ ک‍ارک‍رد م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍ن‍زی‍ن‍ی‌ ان‍ژک‍ت‍وری‌ مترجم یا نویسنده جلد 1 1914 قیمت دانلود شماره ثبت : 1914 عنوان : اص‍ول‌ ک‍ارک‍رد م‍وت‍وره‍ای‌..

ادامه مطلب

روش‌ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ م‍ان‍ی‍ت‍وری‍ن‍گ‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا از رح‍ی‍م‌پ‍ور،اب‍راه‍ی‍

کتاب روش‌ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ م‍ان‍ی‍ت‍وری‍ن‍گ‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا مترجم یا نویسنده رح‍ی‍م‌پ‍ور،اب‍راه‍ی‍م‌،۱۳۴۵-،م‍ت‍رج‍م‌ جلد 1 7187 قیمت دانلود شماره..

ادامه مطلب

م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ از ش‍اه‍رخ‍ش‍اه‍ی‌،طه‍م‍اس‍ب‍ق‍ل‍ی‌،۱۳۲۷+21

کتاب م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ مترجم یا نویسنده ش‍ی‍م‍ز،اروی‍ن‍گ‌ه‍رم‍ن‌ جلد 1 3678 قیمت دانلود شماره ثبت : 3678 عنوان : م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ جلد : 1 نس..

ادامه مطلب

ش‍رح‍ی‌ ب‍ر آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ طراح‍ی‌ ل‍رزه‌ای‌ خ‍طوط ل‍ول‍ه‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍

کتاب ش‍رح‍ی‌ ب‍ر آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ طراح‍ی‌ ل‍رزه‌ای‌ خ‍طوط ل‍ول‍ه‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ مترجم یا نویسنده ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌م‍ال‌،ه‍م‍ای‍ون‌،۱۳۳۹ جلد 1 10055 قیمت دانلود شماره ثبت : 10..

ادامه مطلب

ت‍غ‍ی‍ی‍ر ع‍م‍ی‍ق‌ : ک‍ش‍ف‌ ره‍ب‍ر درون‍ی‌ از ع‍ل‍ی‍زاده‌،س‍ت‍ار،۱۳۵۵+11

کتاب ت‍غ‍ی‍ی‍ر ع‍م‍ی‍ق‌ : ک‍ش‍ف‌ ره‍ب‍ر درون‍ی‌ مترجم یا نویسنده ک‍وئ‍ی‍ن‌،راب‍رت‌ای‌ جلد 1 9339 قیمت دانلود شماره ثبت : 9339 عنوان : ت‍غ‍ی‍ی‍ر ع‍م‍ی‍ق‌ : ک‍ش‍ف‌ ره‍ب‍ر درون‍ی‌..

ادامه مطلب

ک‍ارب‍رد ری‍اض‍ی‍ات‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ و ح‍س‍اب‍داری‌ “

کتاب ک‍ارب‍رد ری‍اض‍ی‍ات‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ و ح‍س‍اب‍داری‌ “ری‍اض‍ی‍ات‌۲ ” مترجم یا نویسنده ت‍ق‍ی‌زاده‌،ه‍وش‍ن‍گ‌،۱۳۴۶ جلد 2 3225 قیمت دانلود..

ادامه مطلب

م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ و ت‍ل‍ران‍س‌ گ‍ذاری‌GD&

کتاب م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ و ت‍ل‍ران‍س‌ گ‍ذاری‌GD&T [ج‍ی‌ دی‌ ان‍د ت‍ی‌] مترجم یا نویسنده پ‍ان‍ک‍وچ‍ر،دان‍ی‍ل‌ جلد 1 2131 قیمت دانلود شماره ث..

ادامه مطلب

ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ات‍وک‍د از ش‍رک‍ت‌ادب‌+11

کتاب ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ات‍وک‍د مترجم یا نویسنده م‍ک‌ف‍ارل‍ن‌،راب‍رت‌ جلد 1 2170 قیمت دانلود شماره ثبت : 2170 عنوان : ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ات‍وک‍د جلد : 1 نسخ..

ادامه مطلب