کتابخانه الکترونیکی ایرانیان

کتابخانه اینترنتی ایرانیان – دانلود کتاب های الکترونیکی – معرفی جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی , کتابخانه آنلاین

گت بلاگز کتاب های جلد 2 دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ازه‌ه‍ا و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ زل‍زل‍

کتاب دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ازه‌ه‍ا و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ زل‍زل‍ه‌ (ت‍ئ‍وری‌ و ک‍ارب‍رد در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌) مترجم یا نویسنده چ‍وپ‍را،ان‍ی‍ل‌ک‍ی‌ جلد 2 9595 قیمت دانلود

شماره ثبت : 9595

عنوان : دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ازه‌ه‍ا و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ زل‍زل‍ه‌ (ت‍ئ‍وری‌ و ک‍ارب‍رد در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌)

جلد : 2

نسخه : 3

پديدآورنده : م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده :

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: