کتابخانه الکترونیکی ایرانیان

کتابخانه اینترنتی ایرانیان – دانلود کتاب های الکترونیکی – معرفی جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی , کتابخانه آنلاین

گت بلاگز کتاب های جلد 1 Ansys Workbench ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ از ده‍ق‍ان‍ی‌س‍ان‍ی‍ج‌،م‍ح‍م‍دا

کتاب Ansys Workbench ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ مترجم یا نویسنده م‍ع‍ززی‌،رض‍ا،۱۳۶۴ جلد 1 10765 قیمت دانلود

شماره ثبت : 10765

عنوان : Ansys Workbench ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ ع‍ددی‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار Fluent 6.3

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : م‍رج‍ع‌ طراح‍ی‌ و م‍دل‌س‍ازی‌ واح‍ده‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ا ن‍رم‌اف‍زار PDMS

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده :

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: