کتابخانه الکترونیکی ایرانیان

کتابخانه اینترنتی ایرانیان – دانلود کتاب های الکترونیکی – معرفی جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی , کتابخانه آنلاین

گت بلاگز کتاب های جلد 1 م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ع‍م‍ل‌ از خ‍وش‌خ‍ب‍ر،ع‍ب‍اس‌،۱۳۴۱+11

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ع‍م‍ل‌ مترجم یا نویسنده ل‍ون‍ن‍ب‍رگ‌،ف‍ردری‍ک‌ جلد 1 577 قیمت دانلود

شماره ثبت : 577

عنوان : م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ع‍م‍ل‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ “ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍وس‍س‍ات‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و آم‍وزش‍گ‍اه‍ی‌: ک‍ارب‍رد ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ن‍ظار

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده :

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: