کتابخانه الکترونیکی ایرانیان

کتابخانه اینترنتی ایرانیان – دانلود کتاب های الکترونیکی – معرفی جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی , کتابخانه آنلاین

گت بلاگز کتاب های جلد 1 راه‍ن‍م‍ای‌ UML [ی‍و. ام‌. ال‌] ب‍رای‌ م‍ب‍ت‍دی‍ان‌ از آرش‌م‍ه‍ر،آرش‌،۱۳۵۳+11

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ UML [ی‍و. ام‌. ال‌] ب‍رای‌ م‍ب‍ت‍دی‍ان‌ مترجم یا نویسنده راف‌،ج‍ی‍س‍ن‌ جلد 1 2826 قیمت دانلود

شماره ثبت : 2826

عنوان : راه‍ن‍م‍ای‌ UML [ی‍و. ام‌. ال‌] ب‍رای‌ م‍ب‍ت‍دی‍ان‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : خ‍لاص‍ه‌ م‍ب‍اح‍ث‌ اس‍اس‍ی‌ ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر زب‍ان‌ ( C)

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : خ‍لاص‍ه‌ م‍ب‍اح‍ث‌ اس‍اس‍ی‌ ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر زب‍ان‌ ( C)

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده :

نویسنده : getblogs