کتابخانه الکترونیکی ایرانیان

کتابخانه اینترنتی ایرانیان – دانلود کتاب های الکترونیکی – معرفی جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی , کتابخانه آنلاین

گت بلاگز کتاب های جلد 1 ذه‍ن‍ی‍ت‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و آم‍وزش‍گ‍اه‍ی‌ از وای‍ل‍

کتاب ذه‍ن‍ی‍ت‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و آم‍وزش‍گ‍اه‍ی‌ مترجم یا نویسنده اس‍م‍ی‍ت‌،ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌،۱۸۹۴ جلد 1 580 قیمت دانلود

شماره ثبت : 580

عنوان : ذه‍ن‍ی‍ت‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و آم‍وزش‍گ‍اه‍ی‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : ن‍ظارت‌ در م‍دی‍ری‍ت‌، راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‍ی‌ و ب‍ه‍ب‍ود اج‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ و در

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : ش‍ی‍وه‌ ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍ارش‌ ق‍ان‍ون‌

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده :

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: