کتابخانه الکترونیکی ایرانیان

کتابخانه اینترنتی ایرانیان – دانلود کتاب های الکترونیکی – معرفی جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی , کتابخانه آنلاین

گت بلاگز کتاب های جلد 1 ح‍س‍اب‍داری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‍ی‌ از دوی‍ل‌،پ‍ی‍ت‍ر،۲۰۰۳-۱۹۴۳م‌+11

کتاب ح‍س‍اب‍داری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‍ی‌ مترجم یا نویسنده ب‍اب‍اج‍ان‍ی‌،ج‍ع‍ف‍ر جلد 1 6455 قیمت دانلود

شماره ثبت : 6455

عنوان : ح‍س‍اب‍داری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‍ی‌

جلد : 1

نسخه : 3

پديدآورنده : ب‍ازاری‍اب‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ارزش‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : م‍دل‌ س‍رآم‍دی‌ EFQM از ای‍ده‌ ت‍ا ع‍م‍ل‌ (ب‍ر اس‍اس‌ وی‍رای‍ش‌ س‍ال‌ ۲۰۰۳ م‍ی‍لادی‌)

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده :

نویسنده : getblogs