کتابخانه الکترونیکی ایرانیان

کتابخانه اینترنتی ایرانیان – دانلود کتاب های الکترونیکی – معرفی جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی , کتابخانه آنلاین

گت بلاگز کتاب های جلد 1 اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌

کتاب اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و اق‍ت‍ص‍اد دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ د مترجم یا نویسنده ی‍وس‍ف‍ی‌،اس‍م‍اع‍ی‍ل‌،۱۳۵۰ جلد 1 5886 قیمت دانلود

شماره ثبت : 5886

عنوان : اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و اق‍ت‍ص‍اد دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ د

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ال‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ال‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده :

نویسنده : getblogs