کتابخانه الکترونیکی ایرانیان

کتابخانه اینترنتی ایرانیان – دانلود کتاب های الکترونیکی – معرفی جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی , کتابخانه آنلاین

گت بلاگز کتاب های جلد 1 اص‍ول‌ ن‍ص‍ب‌ و راه‌ان‍دازی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‍ی‌ ام‍اک‍ن

کتاب اص‍ول‌ ن‍ص‍ب‌ و راه‌ان‍دازی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‍ی‌ ام‍اک‍ن‌ مترجم یا نویسنده ش‍ی‍روان‍ی‌،ش‍ه‍رام‌،۱۳۴۲ جلد 1 10199 قیمت دانلود

شماره ثبت : 10199

عنوان : اص‍ول‌ ن‍ص‍ب‌ و راه‌ان‍دازی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‍ی‌ ام‍اک‍ن‌

جلد : 1

نسخه : 2

پديدآورنده : م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌ پ‍روژه‌ : راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ ش‍رک‍ت‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ در آزم‍ون‌ PMI-RMP

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده : طراح‍ی‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ب‍ه‌ روش‌ ح‍الات‌ ح‍دی‌ (LRFD) م‍ن‍طب‍ق‌ ب‍ر آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ س‍ازه‍ای‌

جلد : 1

نسخه : 1

پديدآورنده :

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: